История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 

      Предлагаме на нашите клиенти продукти и услуги, свързани с проучване, проектиране, монтаж, строителство и контрол на ел. уредби и съоръжения в областта на енергетиката и комуникациите при спазване на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен или от друг овластен орган. Дейността на фирмата е обособена в следните основни направления:

 • Проектиране и изпълнение на енергийни обекти;

 • Проектиране, изработка и монтаж на електрически табла;

 • Електромонтажни работи, изграждане на ел. уредби високо, средно и ниско напрежение;

 • Реконструкция и изграждане на подстанции в системата на НЕК и електроразпределителните дружества;

 • Проектиране и изграждане на фотоволтаични централи;

 • Доставка и монтаж БКТП и МКТП, модернизация и реконструкция на съществуващи трафопостове и абонаментно обслужване на такива собственост на клиенти;

 • Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи кабелни мрежи СрН и НН;

 • Изграждане и ремонт на въздушни електропроводи ВН, СрН и НН;

 • Изграждане на въздушни линии с усукани проводници;

 • Изнасяне на съществуващи електромерни табла, монтаж комбинирани електромерни и разпре делителни касети и присъединяване на нови потребители към електропреносната и електроразпределителнта мрежи;

 • Изграждане на силови и осветителни уредби в жилищни и промишлени сгради;

 • Изграждане на ново, реконструкция и модернизация на улично, районно, парково и художествено осветление;

 • Структурно окабеляване на промишлени сгради;

 • Изграждане на мълниезащитни инсталации;

 • Лабораторни измервания на електрически параметри;

  • контур фаза-нула
  • заземителна и мълниезащитни инсталации
  • кабелни и въздушни линии
  • трансформатори
  • откриване на повреди
 • Изграждане на системи за пожароизвестяване

 • Изграждане на системи за видеонаблюдение и контрол;

 • Изграждане на системи контрол на достъпа;

 • Изключителен сертификат за дистрибуция на мълниеприемници с изпреварващо действие Ширтек (SCHIRTEC)