История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 
РЕСУРСИ

        Чрез определяне и осигуряване на ресурсите, които са от съществено значение за постигане на целите на дружеството се гарантира, че изискванията на клиентите ще бъдат удовлетворени, околната среда ще бъде опазвана, здравето и безопасността при работа - осигурени.

Обект на процеса “Управление на ресурсите” са:

 • финансови средства;
 • човешките ресурси;
 • инфраструктурата;
 • работната и околна среда.

       1. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

       Управлението на човешките ресурси регламентира:

 • процеса за осигуряване на обучен и компетентен персонал;
 • определя начина за изпълнение на дейностите по прогнозиране и планиране на потребностите от персонал;
 • набирането и подбора, както и осигуряването на необходимите - образование, квалификация и опит за изпълнение на дейностите, свързани с качеството, здравето и безопасността при работа.

       Средносписъчният състав, работещ във фирмата към момента е 91 човека - добре обучени и квалифицирани специалисти, с дългогодишен опит в сферата на електроизграждането и електромонтажа и с тенденция за нарастване.

       2. ИНФРАСТРУКТУРА

       Ресурсът “инфраструктура” в „ЕТРА ЕЛ” ООД включва следните елементи:

 • сграден фонд за обслужващи производството дейности;

       Дружеството разполага със собствени бази, закрити складови помещения и материални ресурси в градовете Велико Търново, Габрово и Ловеч.

 • механизация и автотранспорт.

        Дружеството притежава следната механизация - автокранове, автовишки, самосвали, лекотоварни и товарни автомобили, мобилна измервателна лаборатория, мини-багери, механични трамбовки, машини за рязане на асфалт и бетон, компресори, плазмен агрегат за рязане на метали и друга ръчно преносима монтажна техника и оборудване.

       За нормалното протичане на работните процеси и осигуряване качеството на произвежданите продукти, фирмата осигурява необходимите условия така, че основните технологични операции да са осигурени с необходимия инвентар, машини, съоръжения и оборудване, хардуер и софтуер, програмни продукти, съобщителни средства, информационни системи, комуникационни системи, поддържащи услуги и транспорт.

       3. РАБОТНА СРЕДА

       Най-важната функция на управлението на работната среда е да открива потенциални опасности, да осигурява ефективни средства и оборудване за защита и да предприема бързи коригиращи и превантивни мерки. Управлението на работната среда се извършва и с цел повишаване на мотивацията, удовлетвореността и съпричастността на хората във фирмата.

Грижата за здравето и безопасността на труда на хората е първостепенна задача, поради което стриктно спазва следните принципи:

 • здравословните условия на труд са от изключителна важност;
 • безопасността на труда стои над останалите интереси;
 • мерките за осигуряване на здравословни условия на труд, както и охраната на труда съответстват на нормативните и под нормативни документи.

       Провежданите встъпителен инструктаж и обучение при назначаването на нов персонал, дават възможност ясно и категорично да се разясняват правата, задълженията и взаимодействието между отделните работници или служители и способстват за бързата адаптация на новоназначените към колектива.

       Работните места трябва да са организирани съобразно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд с:

 • обезопасени машини, съоръжения и ел. захранване;
 • пълноценно ползване на личните предпазни средства;
 • изправни противопожарни съоръжения и депа.

        В процеса на изпълнение на строително-монтажните работи се влагат висококачествени материали и съоръжения, придружени с документи, доказващи тяхното качество и произход и съответствието им с необходимите стандарти.