История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 
      Нашата мисия е да произвеждаме и предлагаме на нашите клиенти продукти и услуги, свързани с проучване, проектиране, монтаж, строителство и контрол на ел. уредби и съоръжения в областта на енергетиката и комуникациите при спазване на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен или от друг овластен орган.

      “ЕТРА ЕЛ” ООД изразява своята убеденост, воля и готовност да реализира своята политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа с помощта и участието на целия персонал при поддържане на внедрената Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, основана на следните основни принципи:

      • Ориентиране към клиента – Личният състав на “ЕТРА ЕЛ” ООД съзнава отговорността си и се стреми да задоволява в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни - клиентите, работещите във фирмата, доставчиците, партньорите и обществото, спазвайки изискванията на действащите нормативни актове и други изисквания, които дружеството е приело документирано да спазва. Съзнаваме отговорността си и гарантираме, че процесите и дейностите на дружеството осигуряват в максимална степен здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, чрез адекватно идентифициране на опасностите, оценяване и управление на рисковете;

      • Лидерство – ръководството съзнава отговорността си за поддържане на ИСУ, както и за официалното й представяне и разгласяване на всички нива;

      • Съпричастност на хората - Считаме, че най-ценният ресурс на дружеството са хората. Като управляваме тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност се стремим да създаде подходящи условия, работещите се поощряват за пълноценно участие и постигане целите по качество, опазването на околната среда, здраве и безопасност при работа;

      • Процесен и системен подход - предлаганите от “ЕТРА ЕЛ” ООД продукти и услуги са резултат от протичането на взаимосвързани процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;

      • Непрекъснато подобряване е основна цел на ИСУ, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение и оценяване на процесите и предприемането на ефикасни коригиращи и превантивни действия;

      • Взаимно изгодни връзки с доставчиците – водени от принципа, че за производство на висококачествени продукти трябва да се вложат висококачествени материали, ние оценяваме доставчиците си и избираме тези от тях, които в най-голяма степен удовлетворяват изискванията ни. Добрите партньорски взаимоотношения ни позволяват чрез доставените продукти и материали да гарантираме качеството на нашите продукти;

      • Осигуряване на здраве и безопасност при работа - Ръководителите от всички звена са задължени да вземат мерки за предотвратяване на наранявания и влошаване на здравето на работещите и на външните лица, намиращи се на територията на дружеството.

      •Спазване на действащото законодателство – дружеството се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен или друг овластен орган и други доброволно приети изисквания по отношение на качеството, здравето и безопасността при работа.

За реализиране на политиката, “ЕТРА ЕЛ” ООД си поставя следните стратегически цели:

      • по отношение на качеството

               - увеличаване на пазарния дял на дружеството;

               - запазване броя на постоянните клиенти и привличане на нови;

               - подобряване на характеристиките на произвежданите продукти в съответствие

с изискванията на клиентите, нормативните актове и техническата документация;

               - повишаване степента на удовлетвореност и намаляване на рекламациите;

               - развиване на способностите, уменията и мотивацията на персонала;

      • по отношение на околната среда

               - свеждане до минимум на риска за околната среда;

               - недопускане на негативни въздействия над околната среда;

               - непрекъсната комуникация със заинтересованите страни за състоянието на

околната среда.

      • по отношение на здравето и безопасността при работа

               - поддържане на нисък трудов травматизъм;

               - избягване и намаляване на риска от инциденти на работното място;

Основните критерии за достигане на целите са:

               - намаляване броя и стойността на рекламациите;

               - увеличаване на продажбите/клиентите;

               - годишните резултати от дейността;

               - намаляване на свързаните с качеството разходи;

               - минимизиране на негативни въздействия над околната и работна среда.

Провеждането на декларираната политика по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и спазването на изискванията на ИСУ са задължителни за целия персонал на дружеството.

Ръководителите от всички звена са отговорни за поддържането и нормалното функциониране на ИСУ.