История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 
Политиката на „ЕТРА ЕЛ“ ООД е ориентирана към предлагане на продукти и услуги с високо качество при извършването на: Проектиране, монтаж, строителство и ремонти в областта на енергетиката и контрол на параметрите на електрически уредби до и над 1000 V, с ангажимент за опазване на околната среда, за здраве   и безопасност  при работа и спазване на приложимите нормативни и други изисквания. 

Политиката по управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа е създадена в изпълнение на изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018  и осигурява рамка за създаване и преглеждане на целите на организацията и е насочена към:

 • Качествено изпълнение на проектирането, строително-монтажните работи  в областта на енергетиката и контрол на параметрите на електрически уредби до и над 1000 V, в съответствие с изискванията и очакванията на клиентите и на другите заинтересованите страни, при строго съблюдаване задълженията за спазване, определени от действащата нормативна уредба;

 • Непрекъснато подобряване условията на труд чрез свеждане до минимум рисковете за персонала и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността им;

 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда;

 • Рационално използване на природните ресурси;

 • Използване на нови технологии, намаляване на изхвърляните отпадъци, осигуряване на правилното им оползотворяване и обезвреждане;

 • Оптимизиране на разходите за организацията, чрез ефективно използване на материални,   финансови, времеви и човешките ресурси;

 • Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания, наранявания и щети, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи, както и прилагане на най-съвременни технологии, когато това е възможно и икономически целесъобразно;

 • Осигуряване и поддържане на подходяща и функционална инфраструктура и заобикаляща среда; индиректно повлияване положителното развитие на обществото, като добавена стойност от нашите продукти и услуги;

 • Мониторинг и измерване на основните характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда и опазването на живота и здравето на хората;

 • Осигуряване на необходимото обучение и обмен на информация с работещите в организацията, целящо непрекъснато повишаване осъзнаването на ефекта от дейността им, компетентността и отговорността им към постигане съответствие на продукта,  опазването на околната среда и засилване на персоналната им отговорност към осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

 • Поддържане на коректни и взаимноизгодни отношения с външните доставчици и другите заинтересованите страни относно дейността на организацията; поставяне на изискване към доставчици, пребиваващи на територия на организацията  за спазване на законовите и други изисквания, по отношение на аспектите на околната среда и здраве и безопасност при работа;

 • Реализиране на целите за постигането на по-високи бизнес-резултати;

 • Поддържане и непрекъснато подобрение на интегрираната система за управление, като неразделна част от цялостното управление на фирмата.

   

  Ръководството на  „ЕТРА ЕЛ“ ООД призовава целия персонал на да спазва и прилага тези принципи и при изпълнение на ежедневните задължения в процеса на работа.

  Ръководството декларира своята отговорност за реализиране на обявената политика и готовността си да я преразглежда и актуализира периодично, така че да бъде адекватна и подходяща за организацията.