ЕТРА-ЕЛ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0287-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна...
Подмяна на релейни защити във ВС-"ЦАРЕВЕЦ"-РОЦ Г.Оряховица&Габрово
        На  14.02.2019 год.  Изграждане на ВКЕЗ 1 kV и вътрешна ел.инсталация на жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, УПИ XIX, кв.234,  Велико Търново
        На 01.02.2018 год. завърши изграждането на външно ел.захранване, БКТП 20/0.4 kV, вътрешни ел.инсталации и районно осветление  на Хипермаркет Кауфланд, прилежащ паркинг и други обекти с обществено-обслужващи функции в УПИ II, кв. 136 по ПУП на гр.Велико Търново
       На 11.03.2019 год. Завърши присъединяване на Силозна база и преработвателни предприятия собственост на „ОЙРОПАК“  ЕООД, намиращи се в Южна Промишлена зона, гр. Попово, към килия 20 кV „ВЪЗХОД  I” в ПС „ПОПОВО“
        Към 05.02.2019 год. продължават строително-монтажните работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на област Ловеч
          На 19.12.2018 год. завърши изграждането на вътрешна ел.инсталация на "Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аператив" ПИ№258014 по КВС, землище гр. Лясковец, местност "Брода", собственост на "Армако"АД
        ОТ 15.10.2018 год. започна изграждане на вътрешна ел.инсталация на "Жилищна сграда с офиси и гаражи", кв. 3242, УПИ II-2125, гр.Велико Търново
        От 12.09.2018 год.  „ЕТРА-ЕЛ“ ООД стартира дейности по изграждането на „Птицеферма за кокошки носачки” находяща се в УПИ І-217 (ПИ00801) в землището на град Дебелец, община Велико Търново и включваща: 1.”Фуражен завод” в УПИ III-20242.0.217 в землището на град Дебелец, община Велико Търново; 2. "Промишлен...
         Завърши изграждането на БКТП 20/0,4 kV 2x800 kVA- трансформатори сухи,  кабелна линия СрН 20 kV, eл.инсталация и тръбна мрежа  на ''Земна станция за спътникови антени'' в ПИ 001059, землището на гр. Елин Пелин