През Септември 2016 г. „ЕТРА-ЕЛ“ ООД стартира работа по проект: Ремонт на полета 20 kV ПС "ДОЛНИ ДЪБНИК"-Комплексно изпълнение включващо проектиране, изграждане, доставка и монтаж на съоръжения и въвеждане в експлоатация.

Настоящата поръчка ще се изпълни чрез инженеринг (проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация).

Тази част от обяснителната записка съдържа ясно и подробно описание на съдържанието на предвижданите етапи за изпълнение на строителството.

По отношение на видовете дейности, изпълнението на обекта ще бъде  реализирано  условно на пет етапа:

     Първи етап: изработване на Работен проект;

     Втори етап: доставка на съоръжения и материали;

     Трети етап: подготовка за изпълнение на дейностите предмет на поръчката;

      Четвърти етап: строително-монтажни и електро-монтажни работи;

      Пети етап: въвеждане в експлоатация.