Птицеферма за кокошки носачки

        От 12.09.2018 год.  „ЕТРА-ЕЛ“ ООД стартира дейности по изграждането на „Птицеферма за кокошки носачки” находяща се в УПИ І-217 (ПИ00801) в землището на град Дебелец, община Велико Търново и включваща:

1.”Фуражен завод” в УПИ III-20242.0.217 в землището на град Дебелец, община Велико Търново;

2. "Промишлен кантар" в ПИ 000802 в землището на град Дебелец, община Велико Търново;

3. Сграда №6 за подрастващи кокошки носачки и площадкови инсталации към нея в УПИ І-217 (ПИ00801) в землището на град Дебелец, община Велико Търново.