Външно ел.захранване, вътрешни ел.инсталации и районно осветление

        На 01.02.2018 год. завърши изграждането на външно ел.захранване, БКТП 20/0.4 kV, вътрешни ел.инсталации и районно осветление  на Хипермаркет Кауфланд, прилежащ паркинг и други обекти с обществено-обслужващи функции в УПИ II, кв. 136 по ПУП на гр.Велико Търново