Снимки на обекта


Местоположение на обекта

Реконструкция на път III-5004 "Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124,50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130-Реконструкция на електрически проводи и съоръжения

Тип на обекта: Трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН

Година на приключване: 2016Възложител
"Пътни строежи - Велико Търново" ЕООД
Доставчици към обекта
Филкаб АД

ОБО Беттерманн България ЕООД
"ПС Eлектрик" ЕООД