Местоположение на обекта

Заземителна и мълниезащитна инсталации на производствено хале, УПИ XIX-3860-КОЛОС, Велико Търново

Тип на обекта: Мълниезащитни инсталации

Година на приключване: 2016Възложител
"Колос" ЕООД
Доставчици към обекта
SCHIRTEC AG-Vienna, Austria