Снимки на обекта


Местоположение на обекта

Ремонт на полета 20 kV ПС "ДОЛНИ ДЪБНИК" -Комплексно изпълнение - проектиране, изграждане, доставка и монтаж на съоръжения и въвеждане в експлоатация

Тип на обекта: Подстанции

Година на приключване: 2017Възложител
"ЕСО МЕР" ЕАД


Референция

            През последните години "ETPA-EЛ" ООД е участвала в процедури възлагани във връзка със "Закона за обществени поръчки и "Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки" като изпълнител на строително-монтажни и довършителни работи в обекти на МЕР Горна Оряховица, а име...

 Виж референциятаЗа обекта
   Обем на работа:

         Преустройството на КРУ 20 kV в ЗРУ на п/ст „Долни Дъбник”, предвижда демонтаж на съществуващото КРУ, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново КРУ 20 kV.

Максимална продължителност на строително-монтажните работи - 120 календарни дни, в т.ч. 72-часови проби на всички съоръжения и пускането им в експлоатация.

    Етапи на изпълнение: 

         Настоящата поръчка ще се изпълни чрез инженеринг (проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация).

                   

-   Изработване на Работен проект.

-   Доставка на съоръжения и материали.

-   Подготовка за изпълнение на дейностите предмет на поръчката.

-   Строително-монтажни и електро-монтажни работи.

        

Демонтаж на съществуващо оборудване и въздушни връзки.

Изграждане на кабелни канали, шахти и тръбна мрежа.

Изграждане на заземителна инсталация.

Механичен монтаж на конструкции, елементи и оборудване.

Изграждане на площадка и монтаж на втори трансформатор СН.

Монтаж и присъединяване на кабели (първична и вторична комутация).

Изграждане на осветителна и вентилационна инсталации.

Електромонтаж на оборудването и конфигуриране на системите.

Довършителни и възстановителни работи.

Въвеждане в експлоатация.

         Пусково-наладъчни работи.

         Измервания, изпитвания и функционални проби.

         72- часовите проби
Доставчици към обекта
Филкаб АД
ABB Ltd.