Снимки на обекта


Местоположение на обекта

Външно, вътрешно ел.захранване и районно осветление на Хипермаркет Кауфланнд, прилежащ паркинг и други обекти с обществено-обслужващи функции в УПИ II, кв. 136 по ПУП на Велико Търново"

Тип на обекта: Кабелни и въздушни линии НН

Година на приключване: 2019Възложител
"АТАРО КЛИМА" ООД