Снимки на обекта


Местоположение на обекта

„Път III-5004"Обход на гр.Габрово" от км 0+000 до км 31+000. Подобект: „Тунел 1 от км 12+420 м до км 12 + 960 м“. Част електрическа: „Осветителни уредби, SCADA."

Тип на обекта: Ел. инсталации

Година на приключване: 2020Възложител
"Пътни строежи - Велико Търново" АД
Доставчици към обекта
Schneider Electric
Siemens AG
"ПС Eлектрик" ЕООД
"Партнърс Инженеринг" ЕООД