Снимки на обекта


Местоположение на обекта

СМР по изпълнение на мълниезащитна инсталация за обект: "Промяна предназначението, реконструкция, разширение и надстрояване на съществуващи сгради в три етапа в УПИ VІ-402, кв.22 по ПУП-ПР на село Драгижево, община Лясковец"

Тип на обекта: Мълниезащитни инсталации

Година на приключване: 04.11.2022Възложител
Вичка Георгиева Петрова
Доставчици към обекта
SCHIRTEC AG-Vienna, Austria