Местоположение на обекта

Външно кабелно ел.захранване на жилищна сграда с офиси, магазини и гаражи, блокове А, Б, В, УПИ XII-3198 кв.107, Велико Търново-"ТЕРА" ООД

Тип на обекта: Кабелни и въздушни линии НН

Година на приключване: 2010Възложител
Електроразпределение Север АД
Доставчици към обекта
Е.ОН България Мрежи АД