Местоположение на обекта

Външно кабелно ел.захранване на търговска сграда в УПИ I, кв.610, Велико Търново-"ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД" КД

Тип на обекта: Кабелни и въздушни линии НН

Година на приключване: 2010Възложител
Електроразпределение Север АД


За обекта

Външно кабелно ел.захранване  на две жилищни  сгради за социални жилища на Община Велико Търново, кв.360, УПИ X, зона В,   Велико Търново  Велико Търново, "Консорциум Строител 2006"
Доставчици към обекта
Е.ОН България Мрежи АД