Местоположение на обекта

Външно ел.захранване на двуетажна сграда за "БИЛЛА" и търговски център с подземни гаражи, УПИ X, кв.237, Велико Търново-"ЕВРОПА МХ" ООД

Тип на обекта: Кабелни и въздушни линии НН

Година на приключване:Възложител
Електроразпределение Север АД
Доставчици към обекта
Е.ОН България Мрежи АД