Местоположение на обекта

Извършване СМР по договор №09-44 от 15.01.2009 год. за присъединяване и изнасяне на ел.табла в РЗ гр.Троян

Тип на обекта: Кабелни и въздушни линии НН

Година на приключване: 2011Възложител
„ЧЕЗ Разпределение България” АД