Местоположение на обекта

Извършване СМР по договор №09-2891/18-11-2009 год. за присъединяване на нови абонати гр.Тетевен

Тип на обекта: Кабелни и въздушни линии НН

Година на приключване: 2010Възложител
„ЧЕЗ Разпределение България” АД