История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 

Електроразпределение Север АД


  • Е.ОН България Мрежи АД дава настоящата референция като доказателство за високо качество на работа и професионализъм на фирма Етра Ел ООД при из­пълнение на строително - монтажни работи. През 2007 и 2008 год. фирмата из­пълни много обекти въз основа на сключените рамкови договори за дейността. През 2009 – 2010 год. „Етра-Ел” ООД също има сключен Рамков договор за изпъл­нение на обекти от инвестиционната и ремонтна програми на дружеството. „Етра-Ел” ООД  разполага с добре подготвени технически и изпълнителски кад­ри, както и с необходимата техника и оборудване за изпълнение на обекти от енергийната система.
  • Обектите са изпълнени в договорените срокове при отлично качество на рабо­тата.
  • Фирмата е надежден партньор, на който може да се разчита. Настоящата референция се дава, за да послужи на „Етра-Ел” ООД  пред възложи­тели и сертификационни органи.