История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 

"ЕСО МЕР" ЕАД


            През последните години "ETPA-EЛ" ООД е участвала в процедури възлагани във връзка със "Закона за обществени поръчки и "Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки" като изпълнител на строително-монтажни и довършителни работи в обекти на МЕР Горна Оряховица, а именно:

  • Ремонт изводни полета 20kV с подмяна на съоръжения, вторична комутация и релейни защити в п/ст "Горна Оряховица";
  • Ремонт полета llOkV в п/ст "Стражица, "Полски Тръмбеш", "Елена" и "Дряново";
  • Подмяна активни съпротивления в п/ст "Емка", гр. Севлиево;
  • Подмяна стоманобетонов ригел в ОРУ llOkV в п/ст "Стражица";
  • Подмяна шинни портали в ОРУ llOkV в п/ст "Павликени";
  • Полагане на оптичен кабел от п/ст "Габрово" до административната сграда на МЕПР Габрово
  • Подмяна шинни портали в ОРУ llOkV в п/ст "Севлиево";
  • Ремонт изводни полета 20kV с подмяна на съоръжения, вторична комутация и релейни защити в п/ст "Елена".
  •                     МЕР Горна Оряховица издава настоящата препоръка в уверение, че "ЕТРА-ЕЛ" ООД, гр. Велико Търново притежава необходимите организационни и технически качества за подобни обекти. Фирмата използва висококачествени материали и представя на инвеститора необходимите сертификати. Всички обекти са изпълнени с много добро качество и в договорените срокове. Изпълнителския състав е с висока квалификация за работа, оборудван с превозни средства с висока степен на проходимост. При изпълнение на строително- монтажните работи се опазва околната среда и се извозват отпадъчните материали на определените от Инвеститора места.         За изпълнителския състав винаги се прави правилен подбор по отношение на професионалната квалификация и тази по безопасност на труда.         Коректно изпълняват разпорежданията на Възложителя относно технологическата дисциплина и правилата за безопасна работа. Проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване на работното място. Ръководния персонал винаги се информира за всички опасности и вредности        Ръководството на МЕР Горна Оряховица счита "ETPA-EJ1" ООД, гр. Велико Търново за надежден и коректен изпълнител, с добри възможности за изпълнение на строително - монтажни и довършителни работи по подстанции и административни сгради